Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"

Gada atskaišu biedru Kopsapulce

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime" 25.03.2022. sasauc

Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības "Allažu Saime"
Reģ. Nr. 40003525960
Valde 25.03.2022. sasauc
Gada atskaišu biedru Kopsapulci.

Norises vieta: "Mauriņi", Allažu pagasts, Siguldas novads
Sapulces sākums Plkst. 16.00

Darba kārtība
1. Valdes, revīzijas komisijas, kredītkomisijas ziņojumi
2. 2021, gada pārskata un Audita ziņojuma apstiprināšana
3. Amatpersonu un darbinieku atalgojums
4. 2022. gada darbības plāna un attīstības stratēģijas apstiprināšana
5. Polituku, procedūru, nolikumu apstiprināšana
6. Audita apstiprināšana
7. Izmaiņas Statūtos

Biedri var iepazīties ar lēmumu projektiem un dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmumu pieņemšanā, biroja telpās pēc adreses; Birzes iela 4, Allaži, Allažu pag. Siguldas nov. LV-2154. Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 14.00 līdz 17.00, saskaņojot apmeklējumu pa T. 67970250

0